Dodaj do obserwowanych

Orłowa Trail 22 km

Bieg
Ustroń, Stroma 2
26.10.2019

Opis


Trzecia edycja kameralnego biegu po nieznanych ścieżkach Beskidu Śląskiego. 21 kilometrów i 1300 m up i tylko 200 miejsc!

Zapisy ruszyły!

Więcej Informacji

1.Cel imprezy
 Popularyzacja biegów górskich w Polsce
 Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów
 Promocja gminy Ustroń oraz walorów turystycznych Beskidu Śląskiego
 Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej w tym biegania, jako
najprostszej formy rekreacji
2. Organizator
 Stowarzyszenie „Jaszowiec”
 Fantastic Ania Sikora
 Miasto Ustroń
3. Termin i miejsce zawodów
19.10.2018 ( sobota). 43-450 Ustroń Jaszowiec, ul. Stroma 2 , OW Kolejarz Best For You
Start godz.10.00: biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz.7.30
Biuro zawodów: OW Kolejarz Best For You, ul.Stroma 2, Ustroń Jaszowiec
4. Trasa i dystans
Typ biegu: anglosaski
Długość trasy: ok.22 km, przewyższenie 1100m
Dokładna mapa trasy zostanie opublikowana w oddzielnym komunikacie
Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą taśm, znaków i znaczników
Uczestnicy zobowiązani są przed startem do zapoznania się z mapką trasy, a podczas biegu do
poruszania się zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi przez
organizatora przed startem.
Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy podczas
biegu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów, zwłaszcza z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator
jednocześnie dołoży wszelkich starań o właściwe zabezpieczenie i informacje dla
zmotoryzowanych okolicznych mieszkańców.
5. Program zawodów

 Otwarcie Biura Zawodów- Rejestracja Zawodników- godz.7.30- 9.30
 Odprawa techniczna- godz.9.45
 Depozyt - godz.9.00- 14.00
 Start - godz.10.00
 Przewidywany czas pierwszego zawodnika - 120 minut
 Przewidywany czas ostatniego zawodnika - 300 minut
 Dekoracja Zwycięzców – ok. godz.14.00
 Czas pracy bufetu: od godz. 12.00-15.30
6. Pomiar i limity czasu
Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Organizator określa limit czasu na 4 godzin.
Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy
zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po
upływie wyznaczonego czasu
7. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
Punkt żywnościowy znajduje się na Orłowej (około 11 km biegu) i na mecie. Do dyspozycji
zawodników będą:
Orłowa- woda, owoce, ciastka, izotoniki, batony
Meta- woda, owoce, ciastka, ciepły posiłek
Dodatkowo na ok.6 km trasy będzie do dyspozycji zawodników woda.
W jednym punkcie na trasie będzie umiejscowiony punkt kontrolny, w którym sędzia
zawodów odnotuje biegnącego zawodnika.
8. Klasyfikacja
Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open kobiety i mężczyzn do miejsca 5.
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja najlepszy i najlepsza zawodniczka z Gminy
Ustroń.
9. Wyposażenie zawodnika
Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać :
 Trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu (z przodu)
 sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym
organizatorom
 folię NRC
 odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
10. Uczestnictwo i zgłoszenie
Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej
w dniu 19.10.2019 ukończy 18 lat. W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna
zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w
zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują
przeciwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy z zawodników
winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się z numerem
startowym , przypiętym do koszulki w widocznym miejscu (z przodu). Zawodnik musi
posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub oświadczenie opiekunów prawnych.
Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Organizator
zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w
przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontrolnym.
11. Zgłoszenia i zapisy
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego.
Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stronie
https://dostartu.pl/orlowa-trail-v2838.pl.html
do dnia 13.10.2019, a także w biurze zawodów w dniu 19.10.2019 (OW Kolejarz ul. Stroma
2, 43-450 Ustroń) od godz.8.00 do godz.9.30
12. Wpisowe
Opłata za udział w zawodach pokrywa udział w zawodach i niezależnie od opcji wynosi:
 60 zł – termin wpłaty do 13.10.2018 i w biurze zawodów (płatność gotówką)
Opłatę należy uiszczać przelewem na konto
STOWARZYSZENIE JASZOWIEC 03 8129 0004 2001 0017 3980 0001
Tytuł wpłaty: Orłowa + imię i nazwisko
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie
wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator zastrzega możliwość braku pełnych świadczeń w dniu zawodów dla wpłat i
płatności po 13 października.
W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest
zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie
z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty)
Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika
na liście startowej na stronie https://dostartu.pl/orlowa-trail-v2838.pl.html co następuje
maksymalnie po 7 dniach po dokonaniu opłaty.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego
lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku
13. Świadczenia startowe
Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia
startowe:
 Numer startowy
 Zabezpieczenie medyczne
 Elektroniczny pomiar czasu
 Oznakowaną trasę
 Napoje i posiłek regeneracyjny na mecie
 Pamiątkowy medal
 Trofea i nagrody dla zwycięzców
 Depozyt
 Obsługę techniczną

 Dobrą zabawę i super atmosferę
 Dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów
14. Wyniki i nagrody
 Pierwsze miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – puchary
 Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów
 Wyniki będą dostępne w Internecie do 24 godzin po zawodach
15. Postanowienia końcowe

 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasada fair play oraz
niniejszego regulaminu
 Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o
tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać
obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej
 Depozyty ubraniowe – zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem
startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W
przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego , Organizator jest
zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Osoby
pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na
własną odpowiedzialność.
 Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Biegu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce
 Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontunuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne
 Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w
Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu
 Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania
zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych
zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa
zwrotu wpisowego

 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Biegu informacji
handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także
do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych
 Organizator zastrzega sobie , a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i /lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach
radiowo- telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem ich
modyfikowania
 Organizator zastrzega sobie , a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów oraz nagrań
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie,
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego
wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz
innych wydarzeń organizowanych przez OW Kolejarz Best For You
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Ustroń, Stroma 2
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:56

Oceny i recenzje

Byłeś w tym obiekcie?
Dodaj swoją ocenę i recenzję tego obiektu.
Opublikowanych opinii: 0
Orłowa Trail 22 km
Bieg
Data:
Sobota, 26.10.2019
Cena:
60 zł
W tym tygodniu wydarzenie obejrzało
już 15 osób
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook